privatni vrtić koloseum • Milana Rakića 125g (ugao sa Murmanskom) Beograd, Zvezdara / Mirijevo • upis cele godine

Program

Privatni Vrtić KoloseumProgram

Predškolska ustanova “Koloseum”, sa sedištem u Beogradu, opština Zvezdara, ulica Milana Rakića 125g, registrovana je za obavljanje osnovne delatnosti predškolskog vaspitanja, nege, zaštite i obrazovanja dece. Predškolsko vaspitanje i obrazovanje ostvaruje se na osnovu predškolskog programa Ustanove odobrenog od strane Ministarstva prosvete, a sve u skladu sa Osnovama programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja.

“Samo je jedan period života sa toliko otvorenih mogućnosti, u kome čovek sa toliko energije, istrajnosti i entuzijazma ovladava i razvija složene kapacitete od kojih će zavisiti njegove buduće mogućnosti, njegova ličnost i uspešnost funkcionisanja u daljem životu. Taj period je predškolski uzrast. Zbog toga godine na predškolskom uzrastu prepoznajemo kao godine uzleta, pa otud i naziv ovog programa. Koliki i kakav će taj uzlet biti, zavisiće od svih nas koji radimo u predškolskom vaspitanju i obrazovanju”.

Novi program predškolskog vaspitanja i obrazovanja “Godine uzleta” u Srbiji se primenjuje sukcesivno, a od septembra 2021 godine njegova implementacija počela je i u našem vrtiću. Program nosi naziv “Godine uzleta”, jer period od 1-7. godine života koji deca provode u vrtićima, predstavlja najznačajniji, najburniji period u razvoju čoveka.

GODINE UZLETA U PPU ”KOLOSEUM” ZVEZDARA

Razlika između programa koji je do septembra 2021. godine bio aktuelan u nasoj PU i novog programa koji ga je smenio na predškolskoj sceni je u načinu na koji se sagledava program, odnosno igra, učenje i razvoj deteta, ali i uloga odraslih, prostora i okruženja. Po novom programu, naglasak je na dobrobiti deteta kao i na samom procesu učenja, a ne na samim sadržajima i gotovim rešenjima koja se nude deci. Naglašeno je sagledavanje deteta kao jedinstvenog i celovitog bića, kompetentnog, aktivnog, kreativnog i veoma zainteresovanog za igru i učenje.

Nove osnove programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja prepoznaju značaj predškolskog doba u razvijanju sposobnosti za celoživotno učenje, kao što su samopouzdanje, otvorenost, radoznalost, istrajnost, otpornost i kreativnost. Program u vrtiću nastaje zajedničkim učestvovanjem dece i odraslih u prostoru koji je inspirativan za dete. U skladu sa tim, prve promene, koje na najočigledniji način oslikavaju novu filozofiju u radu vrtića, desiće se baš u prostorima. Dečije sobe, pretprostori i dvorište u konsultacijama da decom, porodicom i lokalnom zajednicom, postajaće sve privlačniji i provokativniji za dete. Deci će u vrtiću i dalje biti dostupne razne igračke, ali će dominantniji biti realni predmeti koji se koriste u svakodnevnom životu, prirodni materijali, neoblikovani materijali, razne ambalaže i restlovi koje će deca moći da koriste po svojoj zamisli istaživajući i učeći ono što je njima smisleno i značajno.

Do sada se proces učenja više odvijao u zgradi vrtića, odnosno u sobama u kojima deca borave. Po novoj filozofiji u radu celokupan spoljašnji i unutrašnji prostor vrtića, kao i razna mesta u lokalnoj zajednici, biće mesta zajedničkog susretanja dece i odraslih. Mali i veliki će biti u prilici da zajedno istražuju, uče, razvijaju kritičko mišljenje, igraju se, pregovaraju, isprobavaju, promišljaju, sarađuju, zaključuju, upoznaju svet oko sebe i sebe.

Vaspitač u “Godinama uzleta“, kao profesionalac kreira takvu atmosferu i fizičku sredinu u kojoj se sva deca osećaju zadovoljno, dobrodošlo, prihvaćeno i uvaženo. Vaspitač je u novom programu predstavljen kao saigrač, kao neko ko je zanimljiv i vedar, kao neko ko pomaže deci da ispolje samostalnost, artikulišu svoje potrebe i interesovanja, kao neko ko istražuje sa decom i ima poverenja u njihove potencijale. Vaspitači vode računa da svojim intervencijama ne naruše igrovni obrazac i zajedno sa decom promišljaju, produbljuju njihova interesovanja i podstiču njihovu kreativnost, saradnju i radoznalost. Vaspitač nije neko ko predaje lekcije, već neko ko sa decom učestvuje u procesu tokom koga kroz istraživanje dolaze do odgovora na pitanja koja su njima važna.

U svoju avanturu roditeljstva, svako ulazi sa različitim iskustvima, uverenjima o tome kako se brine o deci, očekivanjima od dece, roditeljstva i vrtića kao institucije u kojoj deca borave značajan uzorak vremena. Novi program prepoznaje porodicu kao važnog partnera u vaspitno-obrazovnom radu. Roditelji su dobrodošli da predlažu, pomažu u opremanju prostora, da učestvuju u procesu igre, istraživanja i učenja i budu stvarni, konstantni deo života u vrtiću.

Na linkovima ispod možete se podrobnije informisati o Osnovama programa preškolskog vaspitanja i obrazovanja „Godine uzleta“.

Godine uzleta
Godine uzleta UNICEF

Rad se odvija u četiri grupe: jasle, mladja, starija vrtićka grupa i predškolci.

Realizacija

Realizacija programa rada zamišljena je kao kontinuiran proces posmatranja i praćenja dece, planiranja, beleženja, periodičnog ocenjivanja efikasnosti, uticaja i održivosti postavljenih ciljeva, uz stalnu analizu od strane vaspitača.

Akcenat je na osobenosti dece, a ne uklapanju dece u program. Dete je centralna figura, poseduje znanja, umeća, veštine. Imaju svoju sliku sveta, svoje ciljeve, svoj način saznavanja, a naše je da nenametljivo nadgledamo i kanališemo.

Istraživanje

Deci pružamo priliku za istrazivanje, upoznavanje sa prirodnim i društvenim pojavama, posete školama, vatrogascima, policajcima, bibliotekama, zanatlijama u lokalnoj zajednici i okruženju.

Dete je u okruženju gde je dovoljan broj vršnjaka sa kojima se igra, takmiči, uči, ponekad svađa i miri… niz socijalnih veština koje niko ne može da mu nadomesti osim vršnjaka.

Po upisu za svu decu i roditelje vršimo podršku adaptacije i prilagođavanja, u toku boravka deteta redovne roditeljske sastanke i konsultacije. Ako je potrebno, uz vašu saglasnost, pomoć u rešavanju problema sa detetom i u van vrtićkim aktivnostima.

Zajedničke aktivnosti

Osim standardnog rada u manjim grupama, po potrebi i proceni, sa decom se radi individualno ili se povremeno formiraju mešovite grupe. Saradnja jaslica i vrtića veoma pozitivno utiče na decu i raduje ih. Posebnu pažnju posvetili smo organizaciji zajedničkih aktivnosti dece jaslenog i vrtićkog uzrasta.

Poštujemo tradiconalne vrednosti uz primenu savremenih sazananja iz oblasti dečije psihologije.

radionice

Pored standardnih radionica i sekcija u vrtiću “Koloseum” osmišljene su posebne originalne aktivnosti o kojima ćete više saznati prilikom posete objektu i po upisu deteta.

Medjugeneracijska saradnja

Povremeni susreti sa najstarijim sugrađanima. Interakcija kojom deca dobijaju pažnju od starijih osoba, a starije osobe boraveći sa decom iskazuju ono najbolje iz sebe. Njihovo druženje donosi im obostranu radost i toplinu.

Rekreativna nastava

Zimovanje i letovanje u okviru rekreativne nastave se organizuju jednom godišnje u periodu Mart/April, odnosno Septembar/Oktobar. Boravak dece se organizuje isključivo van uobičajenih dečijih odmarališta koja su godinama u programu, uz posebnu pažnju na kvalitetan smeštaja, bezbednost i sadržaj boravka.

Za najbolje nagrada

Za najbolje nagrada svakog semestra. Ustanova je odredila fond iz koga će deci koja se posebno ističu omogućiti jednom u toku semestra neku od vanvrtićkih aktivnosti: audio snimke i rad u studiju škole pevanja “Super Voice & Pegart Studio“, u letnjem periodu pohađanje kampa u školi stranih jezika ili polugodišnju članarinu u školi plivanja.


Kontakt